Προετοιμασία & Οργάνωση

Επιτυχής υλοποίηση µεγάλων έργων σηµαίνει ακρίβεια σχεδιασμού από το προπαρασκευαστικό τους στάδιο και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τους. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται γνώση, εµπειρία, εξειδίκευση Toolbox. 

Προετοιμασία & Οργάνωση Έργων

 

  • Μελέτη / διάγνωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και πλάνων / προοπτικών business development του οργανισμού.
  • Συμμετοχή στη διαμόρφωση Επιχειρησιακών Μοντέλων / Business Cases λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως επιχειρηματική στρατηγική, αναμενόμενος ανταγωνισμός, ανάλυση κόστους οφέλους, τεχνολογικές δυνατότητες του οργανισμού.
  • Διαμόρφωση μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής έργων ενδιαφέροντος του Οργανισμού σε σχέση με τα διατιθέμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα επιλεγμένα επιχειρησιακά μοντέλα.
  • Αναγνώριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και διαμόρφωση μιας συναφούς πολιτικής για την προσέλκυση δυνητικών πελατών.
  • Αντιστοίχιση Επιχειρηματικών Μοντέλων με συγκεκριμένα κανάλια χρηματοδότησης.
  • Δημιουργία και παρακολούθηση Action Plan για την προώθηση των επιλεγμένων Επιχειρησιακών Μοντέλων σε κέντρα λήψης αποφάσεων ως προς τις προτεραιότητες και τις πολιτικές του νέου ΕΣΠΑ και λοιπών αναπτυξιακών παρεμβάσεων, τη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ψηφιακή πολιτική και τις αναπτυξιακές πολιτικές στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.
  • Οργάνωση και λειτουργία ενός Project Management Office (με την εφαρμογή της μεθοδολογίας PMIS) προσαρμοσμένη στην οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού.

 

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ