Αρχές & πολιτική για την καταπολέμηση δωροδοκίας

Η ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης έχει ορίσει συγκεκριμένες αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, οι οποίες είναι:
  • εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής προς τα φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς και έχει δεσμευτεί να ενεργεί με επαγγελματισμό, νομιμότητα και ακεραιότητα σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές και σχέσεις.
  • δεν ανέχεται καμία μορφή δωροδοκίας ή διαφθοράς. 
  • δεν θα παράσχει, προσφέρει, ή προσφερθεί να παράσχει, να εγκρίνει ή να ζητήσει από κάποιον να παράσχει, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής σε πρόσωπα, ώστε τα πρόσωπα αυτά να ενεργήσουν, παραβιάζοντας τα καθήκοντά τους, σε πράξη ή παράλειψη. 
  • ποτέ δε θα ζητήσει ή θα δεχθεί, άμεσα ή έμμεσα, οφέλη οποιασδήποτε μορφής ή την υπόσχεση αυτών, για να προκαλέσει ή να επιβραβεύσει ανάρμοστες συμπεριφορές με τη μορφή πράξεων ή παραλείψεων που ανακύπτουν από ή συγκρούονται με τα καθήκοντα κάποιου
  • η πολιτική είναι κατάλληλη για τους σκοπούς και τους στόχους της εταιρίας
  • συμμορφώνεται ενεργά με όλους τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην καταπολέμηση της δωροδοκίας, στο ξέπλυμα χρήματος και στην τρομοκρατία και αναγνωρίζει πως έχει ευθύνη να αναφέρει στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κάθε συμπεριφορά που κρίνεται ύποπτη.
  • κάνει προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.
  • ενημερώνει και εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τους συνεργάτες και υπεργολάβους, σχετικά με την πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.
  • καθορίζει και μετράει συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
  • αναθέτει την διαχείριση του Συστήματος σε συγκεκριμένο ρόλο που είναι ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστήματος για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας. 

Η Πολιτική είναι διαθέσιμη στο προσωπικό της εταιρίας και στους υπεργολάβους, οι οποίοι την εφαρμόζουν.

Email καταγγελιών: complaints@tbx.gr