Άλλες υπηρεσίες

Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών

Κατάρτιση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τεύχη διακηρύξεων για διαγωνισμούς υπηρεσιών τόσο για δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς.

Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και Φορέων

Εκπόνηση Μελετών Αναδιοργάνωσης για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση απαιτήσεων και υποστήριξη στην υλοποίηση των νέων πολιτικών και διαδικασιών

Χρηματοδοτήσεις Έργων

Σύνταξη και υποβολή προτάσεων έργων για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών, χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ καθώς και έργα συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (PPP).

Εφαρμογές, λογισμικό

Ανάπτυξη και Εφαρμογές Εξειδικευμένου Λογισμικού

Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων σχετικά με νομοθεσία δημοσίων προμηθειών και ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

Τεχνική και Νομική Υποστήριξη

Υποστήριξη σε αναθέτουσες αρχές όσο και σε διαγωνιζόμενους για διαδικασίες δημοπράτησης, δημοσίευσης, ή/ και συμμετοχής σε διαγωνισμούς

Στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια

Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων και μοντέλων εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για ιδιωτικές επιχειρήσεις

Μελέτες

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών Σκοπιμότητας Βιωσιμότητας επενδύσεων Φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου

GDPR

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Διαχείριση Έργων

Υπηρεσίες Διαχείρισης (Project management) και διασφάλισης ποιότητας Έργων ΤΠΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα
  • Υποστήριξη στο σύνολο του κύκλου ζωής ενός έργου (ωρίμανση, ενέργειες χρηματοδότησης, παρακολούθηση και υλοποίηση)
  • Διαχείριση από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού έως και την ολοκλήρωση του έργου.
  • Ανάλυση απαιτήσεων, κατάρτιση και υποβολή Τεχνικών Δελτίων
  • Υποστήριξη στην παραγωγική λειτουργία ενός έργου
  • Εμπειρία και εξειδίκευση στον συντονισμό και καθοδήγηση των εμπλεκομένων ατόμων η ομάδων στα διαφορετικά στάδια του έργου – Διοίκηση έργου

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ