Πολιτική ασφάλειας

Η TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES I.K.E. ενδυναμώνει συνεχώς τη θέση της, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει στοχεύει στην ικανοποίηση των πελατών της, στην αναγνωρισιμότητα και στην αναμνησιμότητα μέσα από ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική, ασφαλή και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.

Η TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES I.K.E. εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Προσωπικών Δεδομένων που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 & ISO 27701:2019 και δεσμεύεται για:
  • Την ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.
  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας.
  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρείας.
  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρείας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.
  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Προσωπικών Δεδομένων, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Είναι σημαντικό για την TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES I.K.E. να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Προσωπικών Δεδομένων και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Προσωπικών Δεδομένων και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.

Η Διοίκηση