Προετοιμασία Προσφορών

Φροντίζουμε ώστε οι πελάτες μας να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς με ισχυρές αξιώσεις, αξιοποιώντας όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ολοκληρωμένης και επιμελούς προετοιμασίας που προσφέρουμε.

Προετοιμασία Προσφορών
Διαθέτουμε κατάλληλα εργαλεία, διαδικασίες που ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, και εξειδικευμένη  τεχνογνωσία σε ότι αφορά την προετοιμασία προσφορών.

  • Αξιολόγηση διαγωνισμών ως προς τη σκοπιμότητα συμμετοχής με βάση τα κριτήρια επιλογής που έχουν συμφωνηθεί
  • Καθορισμός και αποδελτίωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής και των προδιαγραφών των διαγωνισμών. Εστίαση σε σημεία που μπορούν να αποδειχτούν σημαντικά για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Δημιουργία Σχεδίου Διαχείρισης του Έργου σε σχέση με τις απαιτούμενες ενέργειες, τα ρίσκα, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα κλπ
  • Σύνταξη και υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων προς Αναθέτουσα Αρχή
  • Εποπτεία και υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διενεργούνται μέσω πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ
  • Παροχή συμβουλών για θέματα προϋποθέσεων συμμετοχής, τεχνικών προδιαγραφών και κόστους
  • Έλεγχος ποιότητας τελικής προσφοράς (διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία)

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ