Διαχείριση Συμβάσεων

Παρέχουμε πρακτικές λύσεις στους πελάτες μας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, σε όλο το φάσμα υπηρεσιών της διαχείρισης συμβάσεων.

Διαχείριση Συμβάσεων
Χρησιμοποιούμε καταξιωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές παρακολούθησης έργων, ή αναπτύσσουμε νέες, οι οποίες υποστηρίζονται από αποτελεσματικά εργαλεία προγραμματισμού και παρακολούθησης τους.

  • Διασφάλιση συμβατότητας υλοποίησης του Έργου με τους συμβατικούς όρους, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες ελέγχου
  • Συμβολή στην επιχειρησιακή ανάλυση κατά τη διάρκεια της φάσης ανάλυσης απαιτήσεων
  • Διασφάλιση ποιότητας παραδοτέων πριν την υποβολή τους
  • Διατύπωση κατευθύνσεων στην κατάρτιση / δομή και ενσωμάτωση κύκλων παρατηρήσεων επί των παραδοτέων
  • Διαχείριση διαπραγματεύσεων και επίλυση θεμάτων και διαφωνιών με τα όργανα διαχείρισης του Έργου (Επιτροπές, Διοίκηση Φορέων κλπ)
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των ελέγχων από τις Αναθέτουσες Αρχές και τα όργανα τους.

Διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων έργων πληροφορικής, επικοινωνιών.

Για τα μεγάλα δημόσια ή ιδιωτικής επένδυσης έργα στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίων αλλά και τεχνολογιών του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού, που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το ΠΔΕ ή μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, είμαστε η εταιρεία που μπορεί να σας καθοδηγήσει αποτελεσματικά σε όλα τα στάδια διεκδίκησης τους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ