Ένταξη σε δράση

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)

Τίτλος Έργου:
Εφαρμογή για την Υποστήριξη των Οργανισμών για την Εναρμόνισή τους με το Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ    GDPR360
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ    Τ2ΕΔΚ-04852
Ενεργό: Ναι


Η επιχείρηση TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με το έργο Τ2ΕΔΚ-04852 GDPR360 με τίτλο: «Εφαρμογή για την Υποστήριξη των Οργανισμών για την Εναρμόνισή τους με το Γενικό Κανονισμό Προστασία Προσωπικών Δεδομένων».

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η δημιουργία εφαρμογής η οποία θα είναι σε θέση να υποστηρίξει από άκρο σε άκρο τη διαδικασία συμμόρφωσης Οργανισμών με τον Κανονισμό. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρέχεται με τη μορφή υπηρεσίας (Software as a Service) και θα είναι σε θέση να καλύψει τόσο τις ανάγκες του Οργανισμού στο επίπεδο του αρχικού ελέγχου, όσο και σε αυτό της καθημερινής συμμόρφωσης με τις επιταγές του κανονισμού.

Σχετικό poster